Om Sangens Fellesutvalg

Faktaopplysninger

Sangens Fellesutvalg (SFU) er en interesseorganisasjon for fire kor i Ålesund: Aalesunds Mandssangforening, Damekoret A’Cappella, Mannskoret Harmonien og Mannskoret Dovre.
Alle korene har lang og stolt historie som vesentlige og aktive bidragsytere i Ålesunds kulturliv.

Samlet representerer medlemskorene ca. 180 sangere.

SFU eier og driver «Sangens Hus» som ligger på Volsdalsberga i Ålesund. Huset har viktig funksjon som øvings- og forsamlingslokale for de fire korene. I tillegg drives normal utleievirksomhet.

Utdrag av vedtektene for Sangens Fellesutvalg i Ålesund

§1. STIFTLSE OG NAVN
”Sangens Fellesutvalg i Ålesund” ble stiftet 06.12.1944 under navnet ”Mannsangens Fellesutvalg i Ålesund” (MFU) av Aalesunds Mandssangforening, Mannskoret Dovre og Mannskoret Varde. Mannskoret Harmonien ble medlem i 1948 og Damekoret A´Cappella i 1979. Mannskoret Varde valgte å gå ut av fellesutvalget i 2003.

På årsmøtet i Representantskapet for MFU den 3.2.1985 ble navnet endret til ”Sangens Fellesutvalg i Ålesund”. Som navneforkortning brukes SFU.

§2. FORMÅL
SFU har til formål – i tillegg til å ivareta korenes fellesinteresser – å søke å skape bedre vilkår for sangen i Ålesund og å fremme den allmenne forståelse og sans for sangens betydning som oppdragende og samfunnsbyggende kulturfaktor.

For øvrig skal SFU til enhver tid virke for sangens og sangernes sak og alltid ha et våkent øye for nye oppgaver som krever sin løsning.

SFU skal samtidig tjene som bindeledd mellom medlemskorene for å styrke samholdet og bedre forståelsen korene og sangerne imellom.

SFU skal arbeide aktivt både på det musikalske og sosiale plan, og bidra til å markere medlemskorene utad ved fellesopptredener og innad ved fellesarrangement av ulike slag.

§3. MEDLEMSSKAP
Adgang til å bli medlem i SFU er begrenset til selvstendige, aktive kor som er medeiere i «Sameiet Sangens Hus”.

§4. STYRE
SFU ledes av et styre som er sammensatt av:
1. Ett medlem valgt blant hvert medlemskor/-forening sitt styre, og
2. Ett medlem fra hvert medlemskor/-forening, valgt av SFUs Representantskapsmøte.

Styret 2015 har følgende sammensetning:

Dagfinn Langva (leder)
Rolf Hansen
Margrethe Vegsund
Randi Dahl Lade
Finn Muriås
Rolf Drønnen
Jan Kolvik
Lars Hjelle
Mannskoret Dovre
Mannskoret Dovre
Damekoret A’Cappella
Damekoret A’Cappella
Mannskoret Harmonien
Mannskoret Harmonien
Aalesunds Mandssangforening
Aalesunds Mandssangforening